Betalen

Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient opdrachtnemer bij de opdrachtgever de eindafrekening in. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling van de eindafrekening plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de rekening.

Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, verkeert hij, zonder verdere ingebrekestelling, in verzuim. Niettemin zendt opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 12 lid 2 een betalingsherinnering waarin zij de opdrachtgever op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
Over de betaling die niet tijdig is verricht kan opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoelt in artikel 12 lid 2 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.


Opdrachtnemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien opdrachtnemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.
Opdrachtnemer blijft de eigenaar van (nog niet verwerkte) materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
Indien opdrachtnemer een door haar aan de opdrachtgever verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de opdrachtgever opdrachtnemer per brief wijzen op haar verzuim. Indien opdrachtnemer niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt zij geacht - zonder verdere ingebrekestelling - in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing

© 2014 - 2019 Wielders Isolatie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel