Garantie

Opdrachtnemer geeft, indien is overeengekomen, ten aanzien van het isolatiewerk een garantiecertificaat. De in het garantiecertificaat opgenomen bepalingen gelden ten aanzien van garantie voor het isolatiewerk. In het garantiecertificaat kan worden afgeweken van hetgeen in de algemene voorwaarden wordt gesteld. In dergelijke gevallen gaat hetgeen in het garantiecertificaat is gesteld voor.
De garantie vervalt voor bepalingen zoals opgenomen in het garantiecertificaat indien:
- gebreken aan het isolatiewerk niet of niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen
worden, schriftelijk aan opdrachtnemer worden gemeld,
- gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de opdrachtgever die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken,
- gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de uitgevoerde isolatiewerkzaamheden voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de opdrachtgever zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen. Dit leidt tot een uitzondering indien het vervallen van de garantie niet gerechtvaardigd is,
- gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud/inspectie wordt verricht aan gevels en constructies die onderhoud behoeven,
- ontstaan van vochtdoorslag indien hier niet een expliciete garantie voor is afgegeven,
- de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de opdrachtgever geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen,
- het uitvoerende bedrijf van de desbetreffende werkzaamheden is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de garantie.

© 2014 - 2019 Wielders Isolatie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel